מתעניינים בתואר ראשון בהנדסת מכונות?
הירשמו לפרטים נוספים  רכזות ההסמכה שלנו עומדות לרשותכם
  רביד ישראל : me.ug.ad@technion.ac.il
  רותם שפירא : me.teach.ad@technion.ac.il

  א’-ה’: 15:30 – 8:30

  תכנית “רעמים” לסטודנטים מצטיינים בהנדסת מכונות

  מטרת התכנית היא עידוד סטודנטים מצטיינים בעלי פוטנציאל גבוה להשתלבות מואצת במחקר ובלימודים לתואר שני ושלישי בפקולטה. התוכנית מיועדת לסטודנטים מסוף הסמסטר השלישי ואילך. הסטודנטים שיתקבלו למסלול יוכלו לבחור קורסים מתקדמים מחוץ למגמת הלימוד, ולשלב קורסים למוסמכים במהלך התואר הראשון. בנוסף, הסטודנטים יוכלו להשלים את לימודי התואר הראשון והשני בזמן מקוצר, וכן להמשיך במסלול לימודים ישיר לתואר שלישי.
  סטודנטים בתכנית יזכו בהנחייה אישית צמודה ובתמיכה כספית למצטיינים, וכן באפשרות לשמש כעוזרי הוראה בפקולטה כבר במהלך השנה הרביעית ללימודיהם.

  נוהל הלימודים בתכנית

  קבלה

  1. צבירה של 60 נקודות זכות לפחות לפי תכנית הלימודים הממולצת עד תום הסמסטר השלישי ללימודים.
  2. ממוצע ציונים (מצטבר) של 90 לפחות.
  3. הקבלה לתכנית תיעשה דרך מזכירות לימודי הסמכה ובאישור מרכז לימודי הסמכה בפקולטה להנדסת מכונות.
  4. וועדת לימודי הסמכה תשקול בקשות של סטודנטים שלא עומדים באחד מהתנאים הנ”ל.

  תכנית הלימודים

  1. תכנית הלימודים המתוכננת כוללת שני שלבים. בשלב הראשון ילמד הסטודנט לקראת קבלת תואר ראשון, כאשר בסיום השנה הרביעית ללימודיו, או קודם לכן, הסטודנט יקבל תואר ראשון בכפוף לדרישות הגמר של הפקולטה להנדסת מכונות. בשלב השני, ילמד הסטודנט לקראת קבלת תואר שני, כאשר בסיומו יקבל תואר שני (מגיסטר למדעים בהנדסת מכונות) בכפוף לדרישות הגמר של ביה”ס ללימודי מוסמכים. המשך לימודים לתואר שלישי או מעבר למסלול ישיר לדוקטורט יהיה כפוף לדרישות ביה”ס ללימודי מוסמכים.
  2. תכנית לימודים אישית לסטודנט תיקבע על סמך ייעוץ והנחייה של ראש תכנית “רעמים”.
  3. סטודנט בתכנית יבצע פרויקט מחקר שנתי אישי (בהיקף של 4 נקודות), שיוכל להוות בסיס לנושא המחקר לתואר השני. נושא הפרויקט ותכנית המחקר יאושרו ע”י ראש תכנית “רעמים”, והמעבר לתואר שני יאושר ע”י מרכז לימודי מוסמכים בפקולטה להנדסת מכונות.
  4. סטודנט שיתקבל לתכנית יוכל לשמש כעוזר הוראה בשכר במהלך השנה הרביעית.
  5. סטודנטים מצטיינים בשלב מתקדם בתכנית יזכו במלגה שתכסה חלק משכר הלימוד לתואר ראשון. עם תחילת הלימודים לתואר גבוה יהייה זכאי הסטודנט לקבל מלגת שכר לימוד ומלגת קיום בכפוף לכללים של ביה”ס ללימודי מוסמכים.
  6. כאשר יתחיל הסטודנט בשלב השני של התכנית ויתקבל לביה”ס ללימודי מוסמכים יירשמו לזכותו הנקודות של קורסי המוסמכים שצבר בשלב הראשון (במידה וצבר מעל ל 157.5- בשלב הראשון בתכנית) .

  חזרה לתכנית לימודים רגילה

  1. סטודנט בתכנית יוכל בכל שלב לחזור למסלול לימודים רגיל לתואר ראשון. כל הנקודות שצבר ואשר עומדות בדרישות לימודי ההסמכה של הפקולטה להנדסת מכונות, יוכרו לתואר הראשון, גם אם לא יתאימו למגמה אותה יבחר.
  2. השתתפות בתכנית מותנית בהצטיינות בלימודים (צבירה של לפחות 20 נקודות זכות לסמסטר, ממוצע מצטבר של לפחות 90). המשך לימודיו של סטודנט בתכנית שלא יעמוד בדרישות אלו יידון בוועדת לימודי הסמכה ותשקל הפסקת השתתפותו בתכנית.

  במקרים בהם תופסק השתתפות הסטודנט בתכנית, על הסטודנט לעמוד בדרישות הלימוד לתואר ראשון בפקולטה להנדסת מכונות (באם טרם השלים את הדרישות המאפשרות לו להיות זכאי לתואר ראשון במסגרת התכנית). במקרה כזה כל הנקודות שצבר במסגרת תכנית “רעמים” יוכרו גם אם לא יתאימו למגמה אותה יבחר. על הסטודנט יהיה להגיש סיכום של פרויקט המחקר שעשה לפי הדרישות של פרויקט גמר בתואר ראשון בלבד. ניתן יהיה להכיר בקורסים שנלמדו לתואר שני כקורסי בחירה לתואר ראשון.