מתעניינים בתואר ראשון בהנדסת מכונות?
הירשמו לפרטים נוספים  רכזות ההסמכה שלנו עומדות לרשותכם
  רביד ישראל : me.ug.ad@technion.ac.il
  רותם שפירא : me.teach.ad@technion.ac.il

  א’-ה’: 15:30 – 8:30

  נהלים

  נוהל פקולטי – בקשת לימוד קורס בבית ספר הבינלאומי

  נוהל פקולטי חדש למועד מילואים + היבחנות מיוחדת

  נספח א’  –  תקנה 2.3.3 מקטלוג לימודי הסמכה תשע”ז – שירות מילואים

  נספח ב’ – נוהל היבחנות מיוחדת (של לימודי הסמכה טכניון)

  עידכון:  מועד מילואים ומועד היבחנות מיוחדת – הפקולטה להנדסת מכונות

  הקווים המנחים להלן מבוססים על תקנון ביה”ס ללימודי הסמכה של הטכניון (תקנה 2.3.3 + נוהל היבחנות מיוחדת) והם מפרטים את מדיניות הפקולטה הנגזרת מתקנון זה. ההחלטות בנושאי מועדי מילואים ומועד היבחנות מיוחדת, כולל לגבי בקשות חריגות, יתבצעו על ידי מזכירות הסמכה של הפקולטה וסגן הדיקן לענייני סטודנטים – וזאת לצורך אחידות ושקיפות. יש להנחות סטודנטים להגיש בקשות סטודנט בנושא במזכירות לימודי הסמכה של הפקולטה.

  מועד ג’

  המושג מועד ג’ לא קיים בטכניון למרות שסטודנטים לא מעטים משתמשים בו. נבקשכם לשרש מושג זה מהשיח הסטודנטיאלי.

  מועד מילואים

  הטיפול בבקשה למועד מילואים יבוצע ע”י מזכירות הסמכה של הפקולטה. הבקשה תוגש ע”י הסטודנט במזכירות, לא יאוחר משבוע לאחר פרסום ציוני מועד ב’, תוך הצגת אישור על ביצוע המילואים בפועל (צו קריאה למילואים אינו מספיק). עלינו לעשות כמיטב יכולתנו להקל ולסייע ככל הנדרש למשרתי המילואים.

  סטודנט זכאי לגשת למועד מילואים אם אחד מהתנאים הבאים מתקיים:

  1. לא ניגש לבחינה עקב שירות פעיל באחד ממועדי הבחינות הסדירים.
  2. לא ניגש למועד א’ או ב’ עקב שירות פעיל המקיים את אחד התנאים הבאים לפחות:
   2.1   שירות מילואים של 10 ימים לפחות במצטבר במהלך תקופת הבחינות.
   2.2   שירות מילואים של 10 ימים רצופים לפחות במהלך הסמסטר (לא כולל תקופת בחינות).
   2.3   שירות מילואים של 15 ימים במצטבר לפחות במהלך הסמסטר (לא כולל תקופת בחינות).

  סטודנטים אשר לא שרתו במילואים לפי האמור לעיל וכמובן סטודנטים אשר לא נגשו לבחינה עקב נסיבות אחרות – מדיניות הפקולטה היא לא לאפשר להם לגשת למועד מילואים. מועד המילואים יתקיים בזמן קרוב ככל האפשר למועד ב’ ובתיאום עם הסטודנטים.

  לחילופין, במקום מועד מילואים, הסטודנט יכול להירשם שוב למקצוע בסמסטר העוקב (בשנה העוקבת במקצוע חד שנתי) ולבקש העברת ציוני מעקב. במקרה זה אנו ממליצים לשקול בחיוב את העברת ציוני המעקב למעט במקרים בהם מורה המקצוע חש כי תהיה פגיעה חמורה ברמת הלימוד של הסטודנט כתוצאה מכך.

  בנוסף למועד המילואים על מרצי הקורס להתחשב בשרות המילואים. לגבי מטלות (למשל מעבדות, תרגילים, ובחנים) במהלך הסמסטר באחריות מרצה הקורס למצוא פתרון הולם שימנע פגיעה בלימודי הסטודנט.

  מועד היבחנות מיוחדת

  מועד היבחנות מיוחדת מתקיים במועד א’ של הסמסטר העוקב (או של השנה העוקבת, במקרה של מקצוע חד שנתי). יש לשמר את יחוד הפתרון הניתן לאנשי המילואים ולא לאפשר צרוף נבחנים הזכאים למועד מיוחד למועד המילואים. הטיפול בבקשה למועד מיוחד יבוצע ע”י סגן הדיקן לענייני סטודנטים. הבקשה תוגש ע”י הסטודנט במזכירות הסמכה בפקולטה. המלצתנו היא לאפשר לסטודנט לגשת למועד מיוחד אם הסטודנט לא ניגש למועד א’ ו/או למועד ב’ עקב נסיבות חריגות (1-7) כמפורט מטה.

  אולם, אם נקבעה בחינה במועד מילואים, ניתן להמליץ (בנסיבות מסוימות 1-3) למורה המקצוע לאפשר לסטודנטים הזכאים למועד מיוחד להצטרף למועד המילואים – כדי למנוע מהם להמתין לסמסטר הבא שבו מתקיימת הבחינה.

  נסיבות חריגות עליהן ניתן להמליץ על הצטרפות למועד מילואים הן:

  1. אשפוז בבית חולים (מחלה, אישורי רופא, התייצבות במיון וכיו”ב אינם נכללים בנסיבות חריגות) עד ארבעה ימים לפני מועד הבחינה.
  2. לידה של סטודנטית עד שלושה שבועות לפני מועד הבחינה. לידה של בת הזוג עד יומיים לפני מועד הבחינה. שמירת היריון חופפת למועד הבחינה.
  3. אבל (קרבה ראשונה) – מועד הפטירה עד שבועיים לפני מועד הבחינה.

  נסיבות נוספות המזכות מועד היבחנות מיוחדת אך ורק במסגרת מועד א’ של הסמסטר העוקב (אלא אם כן מדובר במקצוע חד-שנתי או הסטודנט נמצא בסמסטר האחרון ללימודיו) הן:

  1. חתונה של הסטודנט עד שבעה ימים לפני מועד הבחינה.
  2. ייצוג הטכניון בתחרות ספורט באישור מרכז הספורט ובתנאי שהמועד הרשמי של סיום התחרות הינו עד יומיים לפני הבחינה.
  3. ייצוג הטכניון במשלחת של הטכניון באישור גורם טכניוני מוסמך ובתנאי שהמועד הרשמי של סיום התחרות הינו עד יומיים לפני הבחינה.
  4. פעילות מטעם הפקולטה אשר אושרה מראש כנסיבות חריגות על ידי סגן הדיקן.

  נספח א’

  תקנה 2.3.3 מקטלוג לימודי הסמכה תשע”ז – שירות מילואים

  הסנט מכיר בעובדה שכל שירות מילואים ושירות במסגרת העתודה האקדמית  (להלן: שירות מילואים) של סטודנט בתקופת הלימודים ו/או בתקופת הבחינות פוגע בלימודי הסטודנט. הסנט קורא לראשי היחידות האקדמיות והמרצים להקל על מצוקתם של המשרתים במילואים, ובראש וראשונה למשרתים תקופות ארוכות במהלך הסמסטר או בתקופת הבחינות. על היחידות האקדמיות לעשות כל מאמץ לאפשר לסטודנטים להשלים את חומר הלימוד ולסיים את דרישות המקצוע עוד באותו סמסטר שבו נרשמו למקצוע. הסנט פונה לכל הגופים הממלכתיים המטפלים בנושא לעשות ככל האפשר על מנת שפגיעה זו תהיה מזערית. מטרת החלטת הסנט היא לתרום את חלקו למזעור הפגיעה בלימודים הנגרמת לכל סטודנט המשרת במילואים.

  א. סטודנט אשר ימצא עצמו נפגע )או מעריך מראש כי ייפגע( כתוצאה משירות ממושך במילואים, במשך תקופת הלימודים או הבחינות, יפנה אל מורה המקצוע אשר יפעל למציאת פתרון שימנע פגיעה בלימודי הסטודנט, בציון המגיע לסטודנט או במשך לימודיו. הפתרון לעמידה בדרישות המקצוע  )מעבדות, תרגילים ובחנים וכו’) יכול לכלול בחינה/בחן, תרגילים, עבודה נוספת, היתר מיוחד להכניס דף נוסחאות לבחינה וכד’. בכל מקרה, חייב מורה המקצוע למצוא פתרון כנ”ל לסטודנט אשר לימודיו שובשו באופן חמור, באם יתקיים לפחות אחד התנאים הבאים : סטודנט שנעדר מבחינה בשל שירות מילואים, זכאי להיבחן במועד נוסף אחר עבור כל מועד שהפסיד.

  ב. סטודנט ששירת שירות מילואים של 10 ימים לפחות במצטבר במהלך תקופת הבחינות, או סטודנט שבמהלך הסמסטר הסמוך לתקופת הבחינות שירת שירות מילואים של 10 ימי מילואים רצופים לפחות או21 ימים במצטבר, זכאי להיבחן בכל קורס שהיה אמור להיבחן בו בתקופת הבחינות, במועד נוסף בתום הסמסטר, או בסמוך לו.

  מועד הבחינה הנוסף יתקיים לאחר תום שירות המילואים באופן שתינתן שהות לסטודנט להתכונן לקראת הבחינה . מיד עם התחלת הטיפול רשאי הסטודנט להגיש בקשה למזכירות ההוראה של היחידה שלו, לפיה בגלל שירות ממושך במילואים, הוא מבקש:

  א. שכל ציוני המעקב אשר קיבל במשך הסמסטר יועברו לסמסטר הקרוב.

  ב. שהתקנות בדבר דרישות קדם הקשורות למקצוע אשר אותו לא סיים בגלל השירות במילואים לא יופעלו.

  בקשות אלה תכובדנה על ידי היחידה.

  סטודנט שעקב שירות מילואים נמנע ממנו להשלים את הדרישות במקצוע סמסטריאלי שאליו הוא רשום, יוכל לבטל את רישומו למקצוע. לחילופין, יירשם לו בגיליון הציונים “לא השלים )מ(“. מקצוע שיש בו “לא השלים )מ(” לא ייכלל בחישוב שעור הכישלונות. אם דרישות המקצוע יושלמו עד תום הסמסטר העוקב, ייקלט הציון בסמסטר שבו הושלמו הדרישות.

  סטודנט אשר שירת שירות מילואים פעיל בתקופה מצטברת של 15 יום במהלך הסמסטר או במשך 10 ימים ומעלה בארבעת השבועות האחרונים של הסמסטר, או במשך 10 ימים ומעלה ברציפות בתקופת הבחינות, יקבל תוספת זמן בשיעור 25% בבחינה הראשונה אליה ניגש הסטודנט בכל מקצוע שהוא לומד באותו סמסטר, ובלבד שזו הבחינה הראשונה אליה ניגש בכל אחד ממקצועות אלה. אם לסטודנט יש זכאות קודמת לתוספת זמן בבחינות, תוספת זמן זו תבוטל.

  לסטודנט אשר נעדר בשל שירות מילואים במועד שנקבע להגשת מטלה או בסמוך לו, יידחה מועד הגשת המטלה או מטלה חילופית בהתאם להחלטת המרצה, במספר הימים לפחות שבהם שירת במילואים. )קביעת הסמיכות למועד ההגשה לפי שיקול המרצה, ולכל הפחות יום אחד(. סטודנט אשר הפסיד, עקב שירות במילואים של 14 ימין ומעלה, את מועד הגשתן של למעלה משמונה עבודות, ייקבע פתרון להגשת המטלות ע”י מורה המקצוע בתיאום הפקולטה המלמדת.

  פעילות חברתית מוכרת תמורת זיכוי בנקודות אקדמיות -סטודנטים לתואר ראשון שישתתפו בפעילות חברתית מוכרת למען הקהילה בהיקף של שעתיים שבועיות במשך הסמסטר, או סטודנטים לתואר ראשון ששירתו שירות מילואים פעיל של לפחות15  ימים בסמסטר אחד או שירות מילואים פעיל של לפחות 21 ימים בשנה, יהיו זכאים לקבל נקודת זיכוי אחת מתוך נקודות הבחירה החופשית לתואר. זיכוי זה יינתן לכל היותר פעמיים במהלך לימודי הסטודנט לתואר.

  סטודנט אשר שירת שירות מילואים פעיל במשך 15 ימים ומעלה במהלך הסמסטר בו קיבל ציון “עובר” במקצוע או 15 ימים ומעלה במהלך אחד משני הסמסטרים העוקבים לו, יתווסף סמסטר נוסף למניין הסמסטרים המפורטים בתקנה 3.1.3 ב’ להלן.

  הוראות תקנה זו תחולנה על לימודים בסמסטר א’ ובסמסטר ב’. התאמות לתקנה זו במקרים של שירות מילואים בסמסטר קיץ , תהיינה בסמכות דיקן לימודי הסמכה.

  נספח ב’

  נוהל היבחנות מיוחדת (של לימודי הסמכה טכניון)

  היבחנות מיוחדת הינה אישור לגשת לבחינה או בחן תקף במועד א’ או ב’ בסמסטר השוטף או העוקב או מועד אחר שיאושר ע”י דיקן לימודי הסמכה לאחר בדיקת האישורים הנדרשים ובהתייעצות עם המרצה. סטודנט יהיה זכאי לפנות בנוהל להיבחנות מיוחדת במקרים הבאים:

  1. אשפוז – סטודנט העומד להיבחן (באחד משני המועדים) במבחן המתקיים בימי האשפוז או בארבעת הימים לאחר השחרור מבית החולים. אשפוז אינו כולל פנייה לחדר מיון.
  2. אבל – סטודנט אשר קרוב משפחה שלו מדרגה ראשונה נפטר (הורה, אח/אחות, בן/בת, בעל/אישה) ומועד הפטירה התרחש ביום הבחינה או בשבועיים שקדמו לבחינה באחד משני המועדים.
  3. מגבלות פיזיות קשות או ממושכות: סטודנט עם מגבלה קשה או ממושכת לדוגמה פציעה קשה, טראומה ממושכת אשר מהווה מניעה חמורה מהיבחנות.